Vi kör naturligtvis enligt ISO 9002 – 14001 och arbetar aktivt med miljö och kvalitetsfrågor för att Ni, våra kunder ska känna er trygga med att 

Ge oss Ert förtroende.


Miljöpolicy för Nau´s Åkeri AB

• Nau´s policy är att nå en Miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet. 
• Våra tjänster / produkter skall vara miljömässigt godtagbara. 
• Vår insatser styras av myndighetskrav, kundkrav affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Ansvar 
• VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna, och tillser att upprättad miljöpolicy följes. 
• Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen och andra krav. 
• All personal skall visa ett personligt ansvar och deltaga i det dagliga arbetet och vara involverad i förbättringsarbetet.

Kontroll
• Kontroll och efterlevnad enligt fastställda miljömål utföres på därför avsedda dokument.

Utveckling
• Vid utveckling av nya metoder, ny teknik inom våra verksamhetsområden skall miljöaspekterna beaktas och möjlighet till återvinning. 
• Miljöarbetet skall inriktas för ständiga miljöförbättringar minimering av materiell förbrukning, för förebyggande av förorening

Inköp 
• Leverantörer och entreprenörer skall likt Nau´s arbeta efter ISO 90001 och 14000. 
. Nau´s inhandlar endast miljövänlig, Diesel, papper, däck och vi återvinner alla våra sopor.
• Miljöfrågorna skall beaktas vid planering av förändringar i verksamheten. Material som innebär mindre miljöpåverkan skall prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.

Information
• All information runtomkring miljöfrågorna öretaget skall kännetecknas av öppenhet och saklighet. 
• Alla i företaget delges genom kval 2000 och våran egen Nau´s skola hur vi ständigt arbetar för en förbättring av miljö aspekterna. 
• Vi skall regelbundet kontrollera efterlevnad av denna Miljöpolicy.

Den integrerade kvalitets- och miljöpolicyn uttrycker ledningens och övriga anställdas långsiktiga åtaganden och utgör grunden för KVAL 2000 och tillämpning.

Eventuell revidering av policyn sker i samband med ledningens genomgång av KVAL 2000. VD bedömer behovet av ändringar i policyn och i denna rutin.
Boka Transport

08-7228292

© 2023 Naus Åkeri AB
Information om cookies